VŠEOBECN0 OBCHODNÍ PODMÍNKY


I.

Základní ustanovení


Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují navšechny smlouvy, objednávky a potvrzení objednávek, jejichžsmluvní stranou je fotograf Magdaléna Martinská, IČ: 87765403,sídlo: Nad Spáleným mlýnem 3, Praha – Suchdol, 165 00 (dálejen „fotograf“) a jsou jejich nedílnou součástí.

Komunikace mezi objednatelem a fotografem probíhá probíhat formouelektronické komunikace, pokud není ve smlouvě či objednávcestanoveno jinak.

II.

Uzavření smlouvy


K uzavření smlouvy s fotografem může dojít na základě ústníči písemné objednávky objednatele a jejich následným přijetíma potvrzením ze strany. Podstatnými náležitostmi smlouvy jsoupředmět plnění díla, jímž je zpravidla focení, a ceny díla.

Smlouva může být uzavřena i elektronickou formou, kdy ustanovenísmlouvy, které upravují jednotlivé podmínky odlišně od těchtoVOP, mají před VOP přednost. V ostatních, smlouvou neřešenýchotázkách, se smluvní vztah řídí těmito VOP a příslušnýmiprávními předpisy.

III.

Předmět plnění


Předmětem plnění je poskytnutí služby, která je specifikovánav objednávce nebo smlouvě a prokazatelně potvrzená fotografem.

Určení předmětu díla musí být jednoznačné. Neakceptovánímplatných podmínek nabídky fotografa, či jejich akceptováníobjednatelem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy. Veškerédohody a předání požadavků či podkladů musí být potvrzenypísemnou formou, popř. potvrzeny e-mailem.

IV.

Práva a povinnosti stran


Fotograf se zavazuje objednateli zhotovit a dodat objednanou zakázkuv množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté ve smlouvě, jinak zapodmínek stanovených v platné nabídce fotografa v den uzavřenísmlouvy.

Pro případ, že fotograf přijme objednávku, kterou není schopensám zhotovit, je za tím účelem oprávněn využít třetí osoby.

Případné požadavky objednatele na změnu smlouvy, pokud jsoufotografem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužujísjednanou dodací lhůtu, případně mění cenu apod., a tyto změnymusí být písemně/e-mailem odsouhlaseny.

Jestliže po uzavření smlouvy nastanou okolnosti, které nemůžefotograf ovlivnit či odvrátit a brání fotografovi, dočasně nebodlouhodobě v plnění smluvních závazků, má fotograf právopřiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit.Ani v jediném případě nenese fotograf odpovědnost za vznikléškody.

Fotograf je oprávněn odmítnout jakoukoliv objednávku bez udánídůvodu.

Objednatel je povinen co nejpřesněji poskytnout fotografovi všechnypotřebné informace, nejlépe písemně (e-mailem) a příp. dlepožadavků fotografa, aby mohl fotograf co možná nejpřesnějiposkytnout objednateli vhodné řešení a přesnější cenovoukalkulaci.

Po podpisu smlouvy nebo potvrzení objednávky fotografem, jeobjednatel povinen zaslat na účet fotografa zálohu ve výši 50 %z celkové ceny objednaného díla, pokud není ve smlouvě nebo jejípříloze dohodnuto jinak.

V případě, že tato záloha nebude zaplacena, není fotografpovinen započít s prováděním díla. Za dílo dodané fotografemobjednateli, je objednatel povinen uhradit smluvenou cenu, a to dlepodmínek uvedených ve smlouvě, jinak za podmínek stanovených vplatné nabídce fotografa a v den odsouhlasení objednávky.

V.

Záruka kvality zakázky, reklamace


Fotograf dodá dílo nepoškozené a v kvalitě, která byla sjednánači určena řádnou objednávkou nebo smlouvou. Nebyla-li kvalitazakázky určena, bude dílo zhotoveno v kvalitě obvyklé pro stejnýči obdobný typ zakázky.

Dílo bude fotografem dodáno ve lhůtě uvedené ve smlouvě, jinakve lhůtě uvedené v odsouhlasené nabídce fotografa formou písemné(e-mailové)´objednávky objednatele. Vlastnictví k dílu přecházíz fotografa na objednatele uhrazením ceny v plné výši. Nebezpečínahodilé zkázy a zničení dílo přechází na objednatele dnempřevzetí díla.

Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, objednatel není oprávněnpožadovat předání zakázky, resp. díla, před zaplacením jejíceny.

Fotograf neodpovídá za vady zakázky, které vznikly v souvislostis neposkytnutím odpovídajícího materiálu, podkladů nebo pokynůobjednatele, jestliže fotograf na vadnost materiálu nebo nevhodnostpokynů objednatele upozornil.

Fotograf neodpovídá za vady či chyby díla, které vzniklynevhodným a nebo neodborným zacházením či manipulací s dílempo předání díla objednateli.

Uplatnění vad díla musí být uplatněna písemnou (e-mailovou)formou s náležitým popisem a foto/video-dokumentací vady,neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však do 7 dnů odpředání díla fotografem objednateli. Tato prekluzivní lhůta senepoužije, pokud je objednatelem spotřebitel.

Reklamace se nevztahují na vizuální či funkční prvky díla,které byly součástí odsouhlaseného návrhu řešení a nebo jsouuměleckým záměrem a součástí díla vytvořeného fotografem.

Reklamaci nelze uznat v případě, že objednatel poskytlfotografovi nekvalitní předlohu nebo neposkytl požadovanépodklady. Záruka za jakost se neposkytuje. To neplatí v případě,kdy je objednatelem spotřebitel. V takovém případě se řídípráva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem.

VI.

Autorská práva a licenční podmínky


Dílo je výsledkem tvůrčí činnosti fotografa a je vyjádřeno vobjektivně vnímatelné podobě, včetně podoby elektronické,trvale nebo dočasně, bez ohledu na rozsah, účel nebo význam, atedy je autorským dílem ve smyslu autorského zákona č. 121/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud smlouva neurčujejinak, je výhradním vlastníkem práv používání a jakékolivdistribuce díla jeho autor, resp. fotograf. Objednatel ani jináfyzická či právnická osoba nesmí s dílem nakládat ani ho dáledistribuovat bez písemného souhlasu autora, resp. fotografa.Výjimku tvoří užití díla nebo jeho tiskové kopie pro osobnípotřebu fyzické osoby a/nebo užití díla pro výukové neboilustrační účely, a to ve všech případech bez účelu dosaženíobchodního prospěchu, vlastní propagace či zisku. Objednatel jepovinen při zveřejnění díla jakýmkoli způsobem uvádět jménoautora – fotografa. Řeší-li smlouva autorská a licenční právadaného díla, jsou ujednání smlouvy nadřazeny VOP.

VII.

Další ustanovení


Fotograf nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození objednávkyani za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných poelektronických přenosových cestách, sítích a serverech.

Fotograf je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracováníobjednávky či v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahujeobrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecnězávaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky –zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí nalidech či zvířatech apod.

Fotograf neodpovídá za následky porušení autorských práv čijiných práv, které jsou důsledkem obsahu objednatelem předanýchpodkladů či požadavků u sjednané objednávky. Za taktozpůsobenou škodu nese plnou odpovědnost objednatel.

Fotograf je oprávněn použít a modifikovat dodaná data a podkladyobjednatelem za účelem zhotovení díla, kontroly kvality díla,úpravy technických parametrů předaných dat nebo za účelemdosažení nejlepší možné kvality smluveného díla. Fotografnesmí předaná data nebo podklady (objednávku) použít k jinýmúčelům, než je plnění smluvních povinností.

VIII.

Některá zvláštní ustanovení pro spotřebitele


Ustanovení tohoto článku se použijí pouze v případě, kdy jeobjednatelem spotřebitel ve smyslu občanského zákoníku – tatoustanovení mají případně přednost i před odchylnýmiujednáními ve smlouvě. Spotřebitelem se rozumí každý člověk,který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámecsamostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu spodnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Objednatel spotřebitel je oprávněn ve lhůtě 14ti dnů ode dneuzavření smlouvy bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy o díloza předpokladu, že smlouva byla uzavřena distančním způsobem(tj. např. emailem, poštou apod.) nebo byla uzavřena mimo prostoryobvyklé k podnikání (tj. mimo sídlo fotografa nebo fotografickýateliér fotografa v Jihlavě, nebo jiný smluvními stranami předemdohodnutý ateliér). Pro účinnost tohoto odstoupení stačí,je-li odstoupení odesláno objednatelem spotřebitelem k rukámfotografa v poslední den této lhůty.

V případě řádného a včasného odstoupení je fotograf povinenvrátit objednateli spotřebiteli již zaplacené finančníprostředky (zálohu), což neplatí v případě, kdy objednatelspotřebitel udělil fotografovi výslovný pokyn k tomu, aby splněním smlouvy započal před uplynutím lhůty k odstoupení odsmlouvy. V takovém případě je fotograf oprávněn s odkazem na §1834 občanského zákoníku ponechat si odpovídající částzálohy odpovídající ceně plnění poskytnuté do okamžikuodstoupení od smlouvy.

Pro účely odstoupení může objednatel spotřebitel využít nížeuvedený formulář a tento e-mailem nebo poštou zaslat fotografovi.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy


Vyplňte tento formulář a pošlete jej fotografovi pouze v případě,že chcete odstoupit od smlouvy,


(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.


Oznámení o odstoupení od smlouvy


Adresát (jméno, adresa):


Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) odsmlouvy o dílo(*)/o poskytnutí těchto služeb(*)


Specifikace zboží/služeb:


Datum objednání(*)/datum obdržení(*):


Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:


Adresa spotřebitele/spotřebitelů:


Datum:


Podpis spotřebitele/spotřebitelů:


Objednatel spotřebitel bere na vědomí, že na jeho žádost jefotograf povinen vydat doklad o poskytnutí služby s uvedením dataposkytnutí služby. V případě reklamace služby je povinen vydatpísemné potvrzení o tom, kdy objednatel spotřebitel právouplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízeníreklamace objednatel spotřebitel vyžaduje.

Při komunikaci s objednatelem spotřebitelem lze používat vsouvislosti s uzavřenou smlouvou veřejnou komunikační síť/e-mailči jiný komunikační prostředek dle smlouvy/objednávky.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje fotografprostřednictvím své elektronické (e-mailové) adresymartinskafoto@gmail.com . Informaci o vyřízení stížnostiobjednatele zašle fotograf na elektronickou adresu objednatele.

Fotograf tímto informuje objednatele spotřebitele o tom, že vpřípadě sporu s fotografem může objednatel spotřebitel podatnávrh na mimosoudní řešení tohoto sporu k České obchodníinspekci, přičemž tento návrh je bezplatný a toto řízenínezbavuje ani jednu ze smluvních stran práva domáhat se svýchpráv u soudu. Internetová adresa České obchodní inspekce jewww.coi.cz.

Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelskýchsporů vzniklých v souvislosti s uzavřením smluv o zhotovení věcina zakázku (o pořízení a užívání fotografického díla) jeČeská obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách(www.coi.cz) spotřebitel nalezne mimo jiné údaje o způsobu apodmínkách mimosoudních řešení, když toto řízení může býtzahájeno pouze na základě návrhu spotřebitele a poté, když semu nepodaří spor vyřešit přímo s fotografem. Formulář návrhuna zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelskéhosporu je dostupný na internetových stránkách České obchodníinspekce.

IX.

Závěrečná ustanovení


Uzavřením smlouvy objednatel současně potvrzuje, že se seznámils těmito VOP, platnou cenovou nabídkou fotografa, včetně podmínekkvality díla a lhůt plnění, a tyto přijímá.

Fotograf si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla popředchozím oznámení objednateli (při splnění podmínekstanovených smlouvou nebo zákonných podmínek), bez povinnostiuhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhraduvzniklých škod v případě podstatného porušení smluvníchpovinností ze strany objednatele. Smluvní vztahy mezi objednatelema fotografem se řídí občanským zákoníkem a autorským zákonem.

Fotograf si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit vdůsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatnýchokolností a tato změna nabývá účinnosti ode dne její oznámeníobjednateli. Možnost změny VOP neplatí v případě, kdy jeobjednatelem spotřebitel.

V případě, že se některé ustanovení těchto VOP staneneplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná.Tyto VOP fotografa nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2024

Using Format